Stadgar


Stadgar för Nordisk Östmission

(nordisk evangelisk mission bland östeuropeiska och asiatiska folk)

Antagna vid Nordisk Östmissions årsmöte 6 februari 1960 uppdaterade vid Nordisk Östmissions årsmöten 1980, 1995, 1996, 2007 och 2020

§1.

Nordisk Östmission har till syfte att verka för spridning av evangelium i första hand bland östeuropeiska men i mån av ekonomi och övriga resurser också bland asiatiska folk. Detta sker främst genom stöd till lokala lutherska kyrkor och församlingar. Det kan också ske genom stöd till översättning av Bibeln och annan kristen litteratur, samt till utbildning och medverkan vid evangelisation via olika media. Nordisk Östmission deltar även med materiell hjälpverksamhet och skickar regelbundet ut hjälpsändningar.

§2.

Medlemskap i Nordisk Östmission kan förvärvas av var och en som vill främja dess syften och betalar fastställd medlemsavgift.  

§3.

Nordisk Östmissions styrelse har sitt säte i Göteborg. Styrelsen består av 9 ledamöter. Val av styrelseledamöter sker vid årsmötet. Ledamot väljs för en period av tre år. Vid varje årsmöte skall tre ledamöter omväljas/nyväljas för en ny treårsperiod. Om ledamot avgår innan treårsperioden är slut sker fyllnadsval för återstående del av perioden. Årsmötet utser en av de valda ledamöterna till ordförande för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§4.

Styrelsen åligger:

 1. att verkställa årsmötets beslut.
 2. att handha missionens medel och på ett betryggande sätt förvalta dem.
 3. att fatta beslut i sådana ärenden, som ej enligt stadgarna skall avgöras i annan ordning.
 4. att till eventuella ombud kalla lämpliga personer.
 5. att vid årsmötet avge berättelse över missionens verksamhet och förvaltning under det förflutna året åtföljd av resultaträkning enligt för kalenderår sammanförda och vederbörligen reviderade räkningar.

§5.

Nordisk Östmission håller årsmöte senast under maj månad på dag som styrelsen beslutar. På årsmötet förekommer efter val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman följande ärenden:

 1. Föredragning av styrelsens årsredogörelse.
 2. Föredragning av revisorernas berättelse.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar.
 4. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 5. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 6. Fastställande av medlemsavgift
 7. Eventuellt övriga frågor, som i förväg skriftligen skall anmälas till styrelsen.

§6.

Vid eventuell upplösning av Nordisk Östmission bör dess medel användas till något med dess syften överensstämmande ändamål.

§7.

För ändring av dessa stadgar fordras beslut på två medlemsmöten, med minst tre månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Nordisk Östmission © 2020